Go to Dzogchen Monastery Home

 

Đức Dzogchen Rinpoche Tupten Choki Dorje Thứ V

5th Dzogchen Rinpoche

Khi giảng rơ tiên tri của vị Khai Mật tạng Chogyur Lingpa Vĩ đại, Jamyang Khyentse Wangpo viết:

   Hiện thân của Vimalamitra tên là Dharma Banza
   Sẽ đến miền nam tỉnh Kham trong năm thân.
   Nếu chiến thắng được quỷ ma cản trở
   Công tŕnh tuyệt hảo là Pháp cốt tủy sẽ được thực hiện.

Đúng như những tiên tri này và những tiên tri khác đă được biểu thị, Tupten Choki Dorje sinh năm 1872 tại Chamdo. Sau đó ngài được thừa nhận là Dzogchen Rinpoche thứ Năm và được đón chào tới Tu viện Dzogchen. Hai vị thầy tâm linh của ngài là Patrul Rinpoche và Đại Khenpo Pema Banza ban cho ngài các giáo lư và những giáo huấn riêng về các Kinh điển và Mật điển, và đặc biệt nhất là toàn bộ giáo khóa Tâm Yếu của Đại Viên măn. Thêm vào đó, ngài nhận từ các ngài Jamyang Khyentse Wangpo và Kontul Yonten Gyatso những quán đảnh làm thuần thục của Kho tàng Vĩ đại của các Kho tàng Quư báu.

Thực hành những gi đă học, ngài trở thành một Đạo sư thành tựu vĩ đại. Ngài biểu thị điều này bằng cách để lại dấu chân trên đá, và những vật cúng dường theo nghi lễ của ngài tạo ra cam lồ khi chúng tan thành ánh sáng. Khi ban các quán đảnh, b́nh nước gia tŕ của Đạo sư không bao giờ cạn, và ngài làm cho b́nh đầy đủ nước như thể ở trên một cái kệ, giữa không trung. Ngài cũng nổi danh là treo khăn choàng trong bộ y của ngài trên tia sáng mặt trời. Linh kiến thâu thị của ngài không bị ngăn che và nhờ đó ngài khám phá trên một trăm tulku Ningma chính yếu trong thời đại của ngài. Ngài nói rơ nơi sinh, tên cha mẹ và những chi tiết khác của vị Lạt ma hóa thân, và những tiên tri của ngài chưa bao giờ sai lầm.

Như một kết quả của các giáo lư, thực hành và hoạt động của Tupten Choki Dorje, Tu viện Dzogchen đă phát triển rất mạnh mẽ.  Ngài đă xây dựng Chùa Gonkhang Wangdruk Rolwe và ngôi chùa chính năm tầng, các ngôi chùa này chứa đầy tranh, tượng và Kinh điển. Ngài cũng khởi đầu những buổi lễ cúng dường Tám mươi Kho tàng được Khám phá và lễ hội và vũ điệu Kila Vĩ đại.

Nhờ những lời khẩn cầu của ngài, Jamgon Mipham Rinpoche và Đại Khenpo Shenpen Nangwa đă biên soạn nhiều luận giảng về Kinh điển và Mật điển và ngài đă ủy thác việc chạm mười ngàn bản khắc gỗ để những bản văn này có thể sử dụng được. Trong thời gian này hơn hai ngàn tu sĩ tới sống ở thung lũng Rudam và số các tu viện phụ tăng hơn hai trăm.

Trong số nhiều đệ tử đă nhận giáo lư của ngài Tupten Choki Dorje, những vị chính yếu gồm có Dzongsar Khyentse Choki Lodro, Rabjam Nungzit Drupe Dorje Thứ Sáu, Dodrup Trinle Palsang Thứ Tư, Gatok Seder, Dilgo Khyentse Rinpoche và Yakze Jarluba Sonam Namgyal. Như thế sau khi đă hoàn tất công tŕnh tuyệt hảo của ḿnh, cuối cùng ngài an nhiên thị tịch trong thung lũng Rudam vào năm 1934, năm sáu mươi mốt tuổi.

Đọc tiểu sử của Dzogchen Rinpoche Thứ Sáu

 

line23

All content © Dzogchen Monastery

line23