Go to Dzogchen Monastery Home

 

Đức Dzogchen Rinpoche Pema Rinzin Đệ Nhất

First Dzogchen Rinpoche Pema Rinzin

Dzogchen Rinpoche đệ nhất được báo trước trong các tiên tri của nhiều Lạt ma vĩ đại, kể cả những tiên tri của của Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ V và Khai Mật tạng vĩ đại Dundul Dorje. Ngài được coi là một hóa thân của nhiều Đạo sư vĩ đại gồm có Đức Phật Ratnasikhin, Guru Rinpoche, Đại Thành tựu giả Saraha, học giả vĩ đại Vimalamitra và Đức Je Tsongkapa. Chính Đạo sư đă kinh nghiệm những linh kiến thiền định về những đời trước này.

Sinh năm 1625 tại Riboche gần Chamdo, Pema Rinzin là một đứa trẻ có ḷng bi mẫn và xả ly (từ bỏ) lớn lao. Ngài đă nghiên cứu Kinh điển và tantra (Mật điển) với hơn ba mươi Đạo sư tâm linh vĩ đại, trong đó có vị Khai Mật tạng Tulku Dundul Dorje và Nadak Choki Wangpo, và trở nên hết sức uyên bác. Quan trọng nhất là năm hai mươi chín tuổi, Pema Rinzin đă gặp Đạo sư Dzogchen Baka Tulku Rinzin Choki Gyatso, vị Thầy này ban cho ngài toàn bộ Tâm Yếu của những quán đảnh Dakini, những trao truyền và giáo huấn của ḍng khẩu truyền.

Sau đó Pema Rinzin sống như một nhà tu khổ hạnh ở những nơi ẩn tu quan trọng, gồm có hang động của Guru Rinpoche tại Chimpu ở Samye, Núi Kailash (Ngân Sơn) và Balgi Tsari. Chịu đựng những gian khổ khủng khiếp, ngài đă thực hành Dzogchen (Đại Viên măn) với sự nhẫn nại vô biên. Ngài đă thể nhập cái thấy (kiến) của trekcho và đă hoàn thiện năng lực của thogal tự nhiên. Ngài nổi tiếng khắp nơi là Đại Thành tựu giả Dzogchen Pema Rinzin.

Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ Năm Vĩ đại đă sắp xếp để Pema Rinzin là vị Thầy thiền định của ngài và nhận từ vị Thầy này toàn bộ các giáo huấn riêng về Dzogchen, khiến tâm của cả hai vị trở nên hợp nhất không thể tách rời trong Pháp. Theo cách này, Pema Rinzin nhận nhiều tiên tri từ Guru Rinpoche, và Đạt Lai Lạt Ma Thứ V đă tiên tri về việc thiết lập Tu viện Dzogchen.

Các tiên tri được hoàn thành khi vào năm sáu mươi tuổi, Peam Rinzin đi bộ tới Kham, miền Đông Tây Tạng, và năm 1685 ngài đă thiết lập Tu viện Dzogchen Orgyen Samten Choling trong thung lũng Rudam. Sangye Denpa, Vua xứ Dege trở thành một nhà bảo trợ và các đền chùa đă được xây dựng. Hơn một ngàn đệ tử tụ hội để nhận lănh và thực hành những giáo lư mà Đạo sư ban cho.

Trong vô số đệ tử thực hành dưới sự dẫn dắt của Pema Rinzin, những vị kiệt xuất nhất là Khai Mật tạng Nyima Trakpa, Shechen Rabjam Rinpoche Tenpe Gyaltsen đệ Nhất và vị hộ tŕ ḍng Dzogchen Ponlop Rinpoche Namkha Osel. Dần dần mỗi vị Đạo sư này phát triển truyền thống giảng dạy riêng của ḿnh và ḍng truyền thừa Đại Viên măn tịnh quang đă phát triển xa rộng.

Sau khi mang lại lợi lạc to lớn cho giáo lư và tất cả chúng sinh, Dzogchen Pema Rinzin thị tịch năm 1697 vào tuổi bảy mươi hai.
 

Đọc tiểu sử của Dzogchen Rinpoche Thứ Hai

 

line23

All content © Dzogchen Monastery

line23