Go to Dzogchen Monastery Home

 

Đại Khenpo Jigme Yonten Gonpo

Khenpo Gonre

Đại Khenpo Jigme Yonten Gonpo là một trong những Đạo sư Dzogchen vĩ đại nhất trong thời đại của chúng ta, và được cho là hiện thân hợp nhất của Jetsun Senge Wangshuk, Jigme Lingpa và Migyur Namkhe Dorje. Ngài thường được coi là một hóa thân của Đức Phật nguyên thủy Phổ Hiền.

Sinh năm 1899, Khenpo Jigme Yonten Gonpo đă học tập với nhiều Đạo sư vĩ đại trong đó có Đức Dzogchen Rinpoche Tupten Choki Dorje Thứ Năm, Đại Khenpo xứ Jagong Shenpen Nangwa, Shadral Kunga Palden, và nhiều vị nữa. Ngài đă nhận lănh các giáo lư về Kinh điển, Mật điển và những khoa học tổng quát, nhưng quan trọng nhất là Khenpo đă nhận tất cả những quán đảnh, hướng dẫn và giáo huấn riêng của Tâm Yếu Đại Viên măn và trở thành vị hộ tŕ ḍng truyền thừa chứng ngộ quan trọng nhất trong thời đại của ngài.

Từ ngai ṭa của Học viện Kinh điển Shira Sing, ngài đă giảng dạy rộng răi về Kinh điển và Mật điển và vào lúc cuối đời ngài trở thành vị trợ giáo toàn thời gian của Đức Dzogchen Rinpoche Jigdral Jangchup Dorje Thứ Sáu. Nhờ những giáo huấn riêng chói ngời về Đại Viên măn của ngài, nhiều đệ tử hữu duyên từ khắp nơi trong xứ đă thuần thục tâm linh và đạt được giải thoát.

Trong thời gian cuộc biến động vĩ đại quét ngang qua Tây Tạng, ngài thị tịch vào cơi vĩnh hằng mà không để lại thân xác, chỉ sau khi Dzogchen Rinpoche Thứ Sáu mất được vài tháng.

 

line23

All content © Dzogchen Monastery

line23